Laden...
 
Deel deze baan

 

 

 

 

Ons bedrijf

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

Manager Contracts Regulatory Affairs

Referentienummer:  853

Functiebeschrijving

 

Als marktfacilitator creëert Elia op een objectieve, transparante en niet-discriminerende manier efficiënte producten en diensten voor de marktspelers en met inachtneming van het wettelijke, reglementaire, budgettaire en economische kader. Bij deze producten en diensten horen specifieke contracten, die  kunnen worden ondergebracht in enkele grote categorieën, zoals o.a. de aansluiting op het net, de toegang tot het net, het beheer van het evenwicht, de levering van flexibiliteitsdiensten, ... 
Naast producten en diensten, bereidt Elia ook de voorstellen tot wijziging van de geldende technische reglementen (federale en regionale) voor en volgt deze zeer actief op. Het gaat in het bijzonder om de omzetting van de Europese netcodes naar de Belgische wetgeving.
Elia hecht ook zeer veel belang aan het overleg met haar stakeholders in het kader van de activiteiten die hierboven opgesomd werden. Deze coördinatie gebeurt via de Users’ Group van Elia. 
Om de inkomsten te verzekeren, ontwikkelt Elia een tariefbeleid dat - in overleg met de federale regulator CREG - moet vertaald worden in een tariefmethodologie en uiteindelijk in een tariefdossier dat de tarieven voor een periode van 4 jaar vastlegt.
 

 

De 4 hoofddomeinen van de functie zijn: 

 • Enerzijds het opstellen van gereguleerde contracten, de conformiteitsanalyse en de evolutie van de gereguleerde contracten ten opzichte van de Network Codes en Europese Guidelines. Dit gebeurt in overeenstemming met de interne en externe belangen van Elia, om een kader vast te leggen dat door de regulatoren wordt goedgekeurd.
  • De voorstellen van contracten opstellen (of, naar gelang van het geval, de voorstellen van wijzigingen aan de bestaande contracten);
  • De teksten aftoetsen met de betrokken departementen; 
  • Het informele en formele overleg met de marktspelers organiseren; 
  • In voorkomend geval de voorstellen van contracten voorleggen aan de regulatoren, ze verdedigen en door de regulatoren laten goedkeuren;
  • DeNadien    de feedback voorbereiden en de interne departementen inlichten;
  • Toezien op de inwerkingtreding en de implementatie van de contracten. 

 

 • Anderzijds de expertise ontwikkelen en de erkende interne expert worden op het gebied van de technische reglementen (federale en regionale) en toezien op de coherentie tussen de verschillende technische reglementen: 
  • Bijdragen aan de wijziging en ontwikkeling van de wetten, decreten, besluiten ten opzichte van de inhoud van de technische reglementen;
  • De vragen van de interne departementen en de marktspelers over de technische reglementen beantwoorden;  
  • Oplossingen vinden voor de problemen of voorstellen, via de wijziging van de technische reglementen; 
  • Op een proactieve manier de principes en concepten gedefinieerd in de technische reglementen en hun gevolgen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, voor het commerciële, budgettaire en/of tarifaire beleid verduidelijken. 
  • Opleidingen (interne en externe) over de technische reglementen ontwikkelen en geven.
    

 

 • De derde as bestaat erin het overleg te organiseren en te faciliteren via het platform van de Users’ Group van Elia:
  • De voorbereiding van de Users’ Group organiseren in overleg met de voorzitters van de plenaire vergadering, de werkgroepen en interne experten;
  • Het overleg via de Users’ Group en de werkgroepen organiseren;
  • De notulen opstellen en instaan voor de opvolging van de acties en de publicatie op de website van Elia.

 

 • Ten slotte het tariefdossier samenstellen: 
  • Het redactieproces van het dossier beheren en leiden tot aan de vierjaarlijkse goedkeuring. 


Wat de hierboven beschreven taken betreft, zal het ook nodig zijn om deel te nemen aan de interne transversale projecten en deze te beheren, zowel wat de implementatie van de Network Codes en Europese Guidelines betreft als de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die een grote impact hebben op de technische reglementen en de contracten van Elia. 
 

Jouw profiel

 

 • Je hebt een Master in de Rechten, Politieke Wetenschappen, Economie of in een technisch domein zoals Engineering en minimum 8 jaar ervaring waarvan 5 jaar relevante ervaring
 • Je bent nieuwsgierig naar alles wat met techniek en wetgeving te maken heeft.
 • Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Je weet hoe de geliberaliseerde markten en de energiemarkt georganiseerd zijn. 
 • Ervaring met reguleringsmechanismen is een troef.
 • Je bent goed georganiseerd en je kunt verschillende projecten tegelijkertijd beheren.
 • Je kunt vlot communiceren in het Frans en het Nederlands. 
 • Je beheerst het Engels zodat je de ontwikkelingen in de Europese wetgeving kunt toepassen.

Locatie

Keizerslaan 20 -1000 Brussel

What's in it for you?

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!